Regulamin

Defiance zawarte w Regulaminie:
Wynajmujący: Altas sp. z o.o., z/s w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna7C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000252319, REGON: 140467695, NIP: 1132601375, kapitał zakładowy 50000,00 zł,
będący właścicielem:
Wypożyczalni Samochodów CENTRAL RENT A CAR
Najemca: osoba prywatna lub firma określana w umowie najmu, która swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za Pojazd powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w umowie, regulaminie oraz protokole.
Pojazd: samochód stanowiący przedmiot najmu wskazany w Umowie.
Umowa: umowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony.
Strony Umowy: Najemca i Wynajmujący.
Kierowca: osoba wymieniona w Umowie przez Najemcę upoważniona do korzystania z Pojazdu przez okres trwania umowy.

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Central Rent a Car w dalszej części zwanej ‘Wynajmującym’, wynajmuje samochody osobowe osobom, w dalszej części zwanych ,Najemcami’  które spełniają następujące warunki:
  • mają ukończony 20 rok życia,
  • posiadają prawo jazdy powyżej 1 roku,
  • okażą dwa dokumenty akceptowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport.
 2. Wynajęty Pojazd nie może być używany:
  • do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu,
  • do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,
  • w wyścigach, rajdach lub zawodach,
  • gdy Najemca lub inny Kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia jednego z powyższych zakazów na najemcę zostaje nałożona kara umowna w wysokości określonej w opłatach dodatkowych.
 3. Najemca zobowiązuje się do nie udostępniana wynajmowanego Pojazdu osobom trzecim w jakiejkolwiek formie w szczególności do bezpłatnego używania lub podnajmu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności.
 4. Osoba trzecia, nie wskazana w Umowie, nie może użytkować Pojazdu bez wyrażonej zgody Wynajmującego.
 5. Dodatkowego Kierowcę można dodać w trakcie trwania Umowy po uprzednim wyrażeniu zgody Wynajmującego. Zgodę do kierowania Pojazdem przez osobę pierwotnie nie wymienioną w umowie można uzyskać drogą mailową przesyłając zeskanowane prawo jazdy i dowód osobisty lub paszport na adres mailowy biuro@centralrentacar.pl
 6. Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego użytkowanie przez osobę trzecią podczas trwania Umowy, spoczywa na Najemcy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich start spowodowanych lub wynikłych z zaniedbania tej osoby.
 7. Wynajmujący bądź osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania Umowy.
 8. W Umowie zostaje jasno określony rodzaj i marka Pojazdu oraz dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść Najemca za wynajem.
 9. Jedna doba najmu obejmuje 24 godziny liczone od chwili protokolarnego odbioru Pojazdu przez Najemcę.
 10. Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu o 1 godzinę skutkuje naliczeniem opłaty wskazanej w Opłatach dodatkowych.
 11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt Najemcy w przypadku użytkowania Pojazdu niezgodnie z umową lub zwłoki z zapłatą, bez zwrotu kaucji dla Najemcy co nie zwalnia Najemcy z obowiązku uregulowania należności.
 12. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie pojazdu i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w Opłatach dodatkowych.
 13. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą Wynajmującego po uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową lub telefoniczną, na co najmniej 4 godziny przed upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres najmu.
 14. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym na podstawie pkt.14, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości określonej w opłatach dodatkowych za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku uszkodzenia i awarii Pojazdu.
 15. Pojazd może zostać zwrócony przed upływem okresu obowiązywania Umowy. W takim wypadku Umowa wygasa z chwilą odbioru Pojazdu przez Wynajmującego, co nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty czynszu za cały okres trwania Umowy. Nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość opłat, o których mowa powyżej.
 16. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 17. Najemca otrzymuje Pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, co potwierdza podpisując umowę najmu samochodu i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
 18. Najemca lub Kierowca zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:
  • posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
  • zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych),
  • staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów I kluczyków oraz nie pozostawiania w samochodzie dokumentów Pojazdu w czasie przebywania poza Pojazdem,
  • wykonywania na własny koszt obsługi standardowej Pojazdu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
  • stosowania w Pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.
  • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa o ruchu drogowym).
 19. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna, chyba, że na protokole wydania wskazano inną wartość poziomu paliwa w zbiorniku. Brak innego wskaźnika poziomu paliwa na protokole odbioru pojazdu w razie wątpliwości poczytuje się jako wydanie pojazdu z pełnym zbiornikiem. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z pełnym bakiem paliwa w przeciwnym przypadku ponosi koszty brakującego paliwa oraz dodatkową opłatę za usługę tankowania wymienioną w opłatach dodatkowych.
 20. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.
 21. Najemca otrzymuje Pojazd czysty. Przy zwrocie  Pojazdu Najemca zobowiązany jest oddać Pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
 22. 22. W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu. Zabronione jest także przewożenie zwierząt, holowanie innych pojazdów, przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu.
 23. Zabronione jest dokonywanie przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego
 24. W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na przeprowadzenie dokładnych oględzin opłaty za ewentualne uszkodzenia, mogą być pobrane od Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego.
 25. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, GITD).

§ 2 WYDANIE POJADZU

 1. 1. Wydanie oraz zwrot Pojazdu odbędzie się w siedzibie Wynajmującego (chyba ze Strony pisemnie lub za pomocą e-maila ustaliły inaczej .
 2. 2. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu Pojazdu w innym miejscu niż opisane w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca poniesie wszelkie związane z tym koszty.
 3. 3. Wydanie i zwrot Pojazdu zostaną potwierdzone Protokołem, podpisanym przez Wynajmującego
 4. i Najemcę.
 5. 4. Jakiekolwiek uwagi Najemcy dotyczące Pojazdu powinny być zgłoszone najpóźniej w momencie podpisania Protokołu podczas wydania Pojazdu i odnotowane w Protokole. Nie dotyczy to wad Pojazdu, których Najemca nie mógł wykryć w momencie podpisania Protokołu pomimo zachowania należytej staranności.
 6. 5. Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę za wynajem w momencie odbioru Pojazdu, z góry za cały okres trwania Umowy.

§ 3 OPŁATY ZWIĄZANE Z WYNAJĘCIEM POJAZDU

 1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem Pojazdu przed najmem gotówką lub własną kartą płatniczą akceptowaną przez Wynajmującego.
 2. W chwili wynajmu pracownik pobiera opłatę za wynajem Pojazdu oraz dokonuje pre-autoryzacji kwoty kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
 3. Pre-autoryzacja kwoty kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-14 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń banku do którego należy karta płatnicza.
 4. W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku anulowania opłaconej on-line rezerwacji na mniej niż 7 dni od dnia wynajmu jest naliczana opłata dodatkowa za anulowanie rezerwacji, a reszta środków zostaje zwrócona na konto w przeciągu od 7 do 14 dni roboczych. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed odbiorem Pojazdu opłacone środki nie podlegają zwrotowi.
 6. Najemca wyraża zgodę na obciążenie karty płatniczej, w przypadku naruszenia przez Najemcę Umowy Najmu.
 7. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
 8. W przypadku przedłużenia najmu za zgodą Wynajmującego stawka obliczana jest na podstawie opłaty wynikającej z Umowy.
 9. Wszystkie kwoty zawarte na niniejszej Umowie podane są w Polskiej walucie (PLN) wyrażone w wartości brutto zawierającej podatek VAT.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowany Pojazd od momentu jego protokolarnego odebrania od Wynajmującego do momentu protokolarnego zwrotu Wynajmującemu, w szczególności:
  • w przypadku zdarzeń nie objętych ubezpieczeniem (np. Utraty, uszkodzenia lub kradzieży) lub zaistniałych w okolicznościach, co do których istnieją wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela Pojazdu,
  • w wypadku działania lub zaniechania Najemcy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania,
  • w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek innej szkody w Pojeździe w wyniku naruszenia zasad ruchu drogowego lub innych obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tego zdarzenia, zaniechania odpowiednich czynności lub niedopełnienia obowiązków przez Najemcę ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.
 2. Najemca odpowiada za wszelkie powstałe podczas najmu uszkodzenia Pojazdu m.in. uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenia karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb poprzez uiszczenie opłaty w kwocie wskazanej w Opłatach dodatkowych.
 3. Najemca odpowiada także za wszelkie braki w wyposażeniu pojazdu lub jego części.
 4. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca poinformuje o niej niezwłocznie Policję i Wynajmującego. W opisanej powyżej sytuacji Najemca zwróci Wynajmującemu w ciągu 24 godzin kluczyki i dokumenty od Pojazdu, przekaże Wynajmującemu opis zdarzenia, a także notatkę/protokół Policji.
 5. W przypadku nie dopełnienia czynności, o których mowa powyżej Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę odpowiadającą wartości rynkowej.
 6. W razie kolizji / wypadku drogowego (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia Pojazdu), Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do niezwłocznego wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz skontaktowania się z Wynajmującym. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem (w szczególności naprawy Pojazdu).
 7. W opisanej powyżej sytuacji Najemca zwróci Wynajmującemu w ciągu 24 godzin kluczyki i dokumenty od Pojazdu, przekaże Wynajmującemu opis zdarzenia, a także notatkę / protokół Policji.
 8. W przypadku uszkodzenia Pojazdu z jakiejkolwiek przyczyny Najemca ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 9. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania przez Najemcę od Policji potwierdzenia winy kierującego innym pojazdem oraz uzyskania danych i jego polisy OC.
 10. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:
  • dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku / kolizji,
  • dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia,
  • nie pozostawianie Pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia,
  • w sytuacji gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią - podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
 11. Każda kolizja/ wypadek, uszkodzenie, utrata lub kradzież Pojazdu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu drogą mailową biuro@centralrentacar.pl ub telefoniczną pod nr tel 506 760 800.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe.
 2. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony opłatami lub poniesie jakiekolwiek inne koszty związane z wykroczeniami drogowymi powstałymi w trakcie trwania Umowy, Najemca będzie zobowiązany do ich zwrotu oraz do uregulowania opłaty.
 3. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie najmu.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów / regulaminów określających zasady korzystania z dróg publicznych / parkingów. Opłaty te uiszcza Najemca.
 5. W przypadku obciążenia tymi opłatami lub kosztami Wynajmującego – obciąży on nimi Najemcę, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do powiększenia tych kosztów dodając z tytułu dodatkowych kosztów administracyjnych, o kwotę wskazaną w Opłatach dodatkowych

§ 5 OPUSZCZENIE GRANIC RP

 1. Opuszczenie granic RP jest możliwe tylko za zgodą Wynajmującego w zawartej Umowie, wyłącznie do krajów Unii Europejskiej. Przy wyjeździe zagranicznym obowiązuje limit kilometrów i jest to 200km/ dobę , powyżej limitu obowiązuje stawka trzydzieści groszy za każdy kilometr.
 2. Koszt dodatkowego ubezpieczenia, obowiązującego w państwie poza granicami RP w całości ponosi Najemca.
 3. Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Mołdawii są zabronione.
 4. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia Pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.

§ 6 AWARIA POJAZDU

 1. W razie awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu, Najemcy bezwzględnie nie wolno z niego korzystać.
 2. W sytuacji, o której mowa powyżej Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy sprawny Pojazd zastępczy, a w przypadku braku takiej możliwości zwróci równowartość czynszu za niewykorzystany okres najmu, pod warunkiem, że Najemca wykonał zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Udostępnienie Pojazdu zastępczego przez Wynajmującego nie przysługuje Najemcy  w przypadku:
  • utraty dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej albo kluczyków od Pojazdu,
  • uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania Pojazdem,
  • unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Polski,
  • aktów wandalizmu.

§ 7 UBEZPIECZENIE

 1. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC i NNW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.
 2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Pojazd za zgodą Wynajmującego.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosunki prawne związane ze świadczeniem usług przez Wynajmującego podlegają prawu polskiemu.
 2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 3. Wszelkie spory związane z wykonywaniem usług przez Wypożyczającego rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wypożyczającego.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 10.10.2018 r.

Opłaty dodatkowe:
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:

 • umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • uszkodzenia wnętrza Pojazdu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam
 • prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy,
 • nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,
 • ucieczki z miejsca wypadku,
 • wjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem w przypadku szkody lub awarii,
 • odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
 • braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów.
 • Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami - 150 PLN.

Oraz

 1. Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej - 300 PLN.
 2. Brak kluczyka - 700 PLN.
 3. Brak dokumentów Pojazdu (nie dotyczy kradzieży Pojazdu) - 500 PLN.
 4. Brak tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 PLN.
 5. Palenie tytoniu w Pojeździe - 300 PLN.
 6. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści - 300 PLN.
 7. Zwrot brudnego Pojazdu - 50 PLN.
 8. Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 PLN.
 9. Zwrot Pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem - 400 PLN.
 10. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego - 100 PLN.
 11. Zatankowanie do Pojazdu niewłaściwego paliwa - 1500 PLN.
 12. Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO - 2000 PLN.
 13. Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 180 km/h - 100 PLN.
 14. Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde) - 100 PLN.
 15. Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, fotelik, łańcuchy, relingi i box dachowy) zobowiązany jest pokryć opłatę w wysokości 50 PLN oraz całkowity koszt brakującego wyposażenia.
 16. Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia Pojazdu - 1000 PLN.
 17. Usługa tankowania Pojazdu 50 PLN + koszt paliwa.
 18. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody - 1000 PLN.
 19. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa - 150 PLN.
 20. Monit/ wezwanie z tytułu obciążenia opłatami wskazanymi w par 6 umowy 50 PLN
 21. Anulowanie opłaconej rezerwacji online na 7 dni przed wynajmem 150 PLN.
 22. Opłata za zwrot Pojazdu w innym miejscu niż biuro Wynajmującego – opłata ustalana indywidualnie.
 23. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 1000 PLN za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku uszkodzenia i awarii Pojazdu.
 24. Czas najmu Pojazdu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu o 1 godzinę skutkuje naliczeniem opłaty ( w sytuacji braku zgody Wynajmującego) w wysokości 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Klika słów o naszej firmie

Wypożyczalnia samochodów Central Rent A Car charakteryzuje się wysoką jakością świadczonych usług. Wszystkie nasze samochody należą do najnowszych modeli w swoich klasach. Ze szczególną starannością dbamy o sprawność techniczną pojazdów. Nasze samochody są poddawane częstym przeglądom technicznym w autoryzowanych warsztatach samochodowych.

Dla pracowników firmy Central Rent A Car najważniejszy jest Klient. Nieustannie badamy zmieniający się rynek i potrzeby naszych Klientów. Wszystko to z myślą o owocnej i długoletniej współpracy z naszymi Klientami. Dlatego nieustannie powiększamy swoją flotę samochodów o najnowsze i najbardziej pożądane samochody przez naszych Klientów.

Napisz do nas
Zadzwoń: 506 760 800
Kontakt z nami
Telefon
506 760 800
Lokalizacja
Aleja Krakowska 157
02-180 Warszawa